סמל הנוע"ל סמל ההסתדרות

ההסתדרות הכללית החדשה וחברת העובדים
הסתדרות הנוער העובד והלומד

ההסתדרות הכללית החדשה
וחברת העובדים
הסתדרות הנוער העובד והלומד


(לדוגמה: בורגראנץ') (הכוונה לשם בית העסק)
(לדוגמה: רוטשילד, ראשון לציון) (למלא במידה וקיים)
אני הח"מ מבקש/ת להתקבל כחבר/ה בהסתדרות וחברת העובדים (ח"ע), באמצעות הסתדרות הנוער העובד והלומד.
הנני מאשר/ת את נכונותם של הפרטים האישיים והנני מתחייב/ת להודיע על כל שינוי שיחול בהם.
הנני מתחייב/ת למלא אחר הוראות חוקת ההסתדרות וח"ע ותקנותיהן, ואחר כל החלטה והוראה של מוסדותיהן המוסמכים, כפי שיתקבלו מעת לעת. ידוע לי, כי לא חלה עליי חובה חוקית למסור את הפרטים המצוינים לעיל והנני מוסר/ת אותם מרצוני ובהסכמתי.
הריני מבקש/ת ממעסיקי לנכות משכרי דמי חבר להסתדרות העובדים הכללית החדשה וזאת בהתאם להחלטות מוסדותיה, ולהעביר את פרטי תשלום דמי החבר/ה להסתדרות העובדים הכללית החדשה.
בנוסף, ידוע לי כי ההסתדרות, או מי שיוסמך לכך על ידה, רשאית לקבל עדכון ממאגרי המידע של משרד הפנים אודות הפרטים הכלולים בבקשתי זו, למאגר המידע הרשום שמספרו 843161.
הנני מסכים/ה כי פרטים אלה יימסרו להסתדרות ולח"ע ו/או למי מטעמן. כמו גם, ישמשו לדיוור ישיר בהתאם לצרכי ההסתדרות וח"ע, לשם מילוי מטרות ההסתדרות וח"ע, כמופיע בחוקתן ולשם מתן סל השירותים לחבריהן.

סמל הנוע"ל סמל ההסתדרות

ההסתדרות הכללית החדשה וחברת העובדים
הסתדרות הנוער העובד והלומד

ההסתדרות הכללית החדשה
וחברת העובדים
הסתדרות הנוער העובד והלומד


{{form.first_name}} {{form.last_name}}
{{form.tz}}
{{form.sex}}
{{('0' + form._DOB).substr(-2)}}/{{('0' + form._MOB).substr(-2)}}/{{form._YOB}}
{{form.fathers_name}}
{{form.mothers_name}}
{{address()}}, {{form.city}}
{{form.phone}}
{{form.home_phone}}
{{form.email}}
{{form.union}}{{form.branch ? ', ' + form.branch : ''}}
אני הח"מ מבקש/ת להתקבל כחבר/ה בהסתדרות וחברת העובדים (ח"ע), באמצעות הסתדרות הנוער העובד והלומד.
הנני מאשר/ת את נכונותם של הפרטים האישיים והנני מתחייב/ת להודיע על כל שינוי שיחול בהם.
הנני מתחייב/ת למלא אחר הוראות חוקת ההסתדרות וח"ע ותקנותיהן, ואחר כל החלטה והוראה של מוסדותיהן המוסמכים, כפי שיתקבלו מעת לעת. ידוע לי, כי לא חלה עליי חובה חוקית למסור את הפרטים המצוינים לעיל והנני מוסר/ת אותם מרצוני ובהסכמתי.
הריני מבקש/ת ממעסיקי לנכות משכרי דמי חבר להסתדרות העובדים הכללית החדשה וזאת בהתאם להחלטות מוסדותיה, ולהעביר את פרטי תשלום דמי החבר/ה להסתדרות העובדים הכללית החדשה.
בנוסף, ידוע לי כי ההסתדרות, או מי שיוסמך לכך על ידה, רשאית לקבל עדכון ממאגרי המידע של משרד הפנים אודות הפרטים הכלולים בבקשתי זו, למאגר המידע הרשום שמספרו 843161.
הנני מסכים/ה כי פרטים אלה יימסרו להסתדרות ולח"ע ו/או למי מטעמן. כמו גם, ישמשו לדיוור ישיר בהתאם לצרכי ההסתדרות וח"ע, לשם מילוי מטרות ההסתדרות וח"ע, כמופיע בחוקתן ולשם מתן סל השירותים לחבריהן.

סמל הנוע"ל סמל ההסתדרות

ההסתדרות הכללית החדשה וחברת העובדים
הסתדרות הנוער העובד והלומד

ההסתדרות הכללית החדשה
וחברת העובדים
הסתדרות הנוער העובד והלומד

תהליך ההצטרפות הושלם. עכשיו את/ה מאוגד/ת!